Piros folt a lábpecsét fényképen

AZ EGRI PÜSPÖKÖK PECSÉTEI. (Első közlemény.)

Első közlemény. Három pecsétrajzzal.

AZ EGRI PÜSPÖKÖK PECSÉTEI. (Első közlemény.)

Hogy a középkori egyházi pecsétek sok oldalúan érdekes tanulmányúl szolgálnak, azzal legkevésbbé fognék olyat mondani, a mi újdonság számba menne. Ha azonban az egri püspökök középkori pecséteiről vagyon szó, akkor a figyelembevételre ajánlkozik kivételes szempont is azon ős, és még a szent királyoktól származott intézkedésnél fogva, hogy az egri egyház levén a király negyedik fiszülöttének nevelője: egri püspökké mást, mint nemes nemzetségből származott férfiút nem választhattak.

Béla Cod. István Cod. Ezen egyháznak főpapjai tehát rendszerint és hagyományosan előkelő nemesi családok ivadékai, és pecséteik családtani tekintetben is adatokúl szolgálnak s kiválóbb figyelmünkre érdemesek. Csakhogy sok ideig alig duzzadt vörös folt a hasán heraldikai hasznát az egri püspöki szék ezen kiváló voltának és pedig részint azért, mert annak birtokosai merőben ismeretlenek; részint azért, mert ha névleg ismeretesek is, püspökségök öreg idejéből egy árva pecsétes iratuk sem maradt ránk.

piros folt a lábpecsét fényképen

Az egri püspökök «pecsétes korszaka» a nagy tatárjárás után, sőt csak a XIII. Az esztergomi érsekek ülő- az egri püspökök pedig állóhelyzetben ábrázoltatnak főpapi pecséteiken, mely eltérés és különbözet aligha a véletlenség dolga volt, mint inkább a külföldi bevett szokáshoz képest egyenesen a hierarchiai rangfokozat kifejezése.

A hosszúkás alakú pecsétnek a kör-irat által jelentékenyen megszűkített mezejét egészen elfoglalja a főpap alakja, kit misemondó ruha takar, fején püspöksüveggel és míg balkezével pásztor-botot fog, addig jobbját áldásra emeli. Mindamellett azonban ritkán marad el a családi czímer, mely másutt nem igen levén számára alkalmatos hely, oldalaslag jobbja alatt helyeztetik el rendszerint.

6 elváltozás a lábon, amire érdemes figyelni

A püspöki nagy pecsétek sigilla pontificalia a modor, kivitel, nagyság szempontjából egészen mások a XIV. Ezeken a pecsét felső mezejét két-harmad részben a püspökalapította vagy javadalmazta oltárnak hasonmása foglalja el a kornak megfelelő csúcs-íves díszítés kiséretében.

Egy egyszerű gesztus lenyomata lehet pecsét egy képen és egy ember sorsán is?

Maga a püspökök képmása itt sem hiányzik 83ugyan, de megjelenésök itt egészen alázatos, mint akik főpapi díszben ugyan, hanem mint esdeklő donátorokat illet, — térdelő helyzetben tüntetvék föl. Ritka eset, hogy rá ne akadnánk a családi czímerre is a pecsét alsó csücskében, a püspök lábainál, háta mögött, vagy másutt. Ezen pecsétek jóval nagyobbak a korábbi korszak pecséteinél s alig kell mondanunk, hogy mint műrégészeti adatok hordozói a pecséttani és heraldikai szempontokon kívül is érdekesen becsesek.

A nagy pecsétek ellentéteűl a kis pecsétek, vagy gyűrű-pecsétek mutatkoznak, melyeknek főmotivuma a nemesi czímer. Kevés főpap van, akinek mindkét pecsétjével lehetséges lenne beszámolnunk. A püspökség előkelő volta daczára az egri főpapi pecsétek anyaga majdnem az egész középkoron keresztűl a fejér pecsét-viasz, úgy hogy a «vörös pecsét» használata csak kivételesen és személyre szóló kiváltságképen mutatkozik.

Átalában a nádorok is fejér pecsét-viaszba üttetik pecséteiket okleveleiken magán jellegű leveleiken zöld viaszba ; s ha egyik-másik egri püspök mégis a vörös pecséttel élhet, ez oly kitüntetésszámba jő, mely a külön-külön való fölemlítésre is érdemesnek látszik.

Lightroom tippek (#66.) - Szabályos ecsetvonások egy ismert trükkel

A Turul olvasói előtt tudvalevő dolog, hogy régi pecséteink és nem utolsó sorban az egyháziak mennyire drága ereklyéi a multnak és mily érdekes emberek pikkelysömör kezelése hordozói. És az piros folt a lábpecsét fényképen ismeretlen: egy-egy pecsét fölmerűlése mennyire ünnepi jelenség ezen szaktudomány körében, ellenben mily mesterség ugyanazon hivatal viselőinek középkori pecséteit összeállítani.

Diabéteszes fekélyek, sebek kezelése

Az egri püspökökkel sem vagyunk másképen, pecséteik még az utó Árpád-koron kezdve, sem juttatnak teljes áttekintéshez, az első másfél tuczat püspök meg épen pecsét nélkül való s kilátás sincsen rá, hogy valamelyikök pecsétes levele lappangva, valaha még napvilágra fogna jutni. Térjünk azonban immár át az egri «pecsétes» püspökök névsora — és emlékezetöknek e részben való méltatására. Lambert — Névkönyv szerint. Fejér: Cod. Ezen nemzetség czímere, miként Csoma József kiderítette, félhold és csillag volt.

Kaposmérő – Abaliget vasútállomás (DDK-08.)

Turul, VIII. Ilyen azon levele, melyben ő: Lampertus miseratione divina Agriensis episcopus Egyházas-Szomolyát, mely Eger vidékén fekszik, mint anyai leány-negyedi örökét odaítéli Beéli Szilveszter özvegyének azon régi határokkal és szomszédsággal, melyekkel anyja bírta, sőt anyjának halála után birtokolta a nevezett özvegy is.

Az egri kápt. Ő tehát átmeneti személy az egri püspökök sorában, mint a kitől pecsétet nem birunk ugyan, de birunk leveleket és a család után nem rejtélyes előttünk czímere sem.

piros folt a lábpecsét fényképen

András — Nagy ideig állt az egri egyházmegye élén, sok tapasztalaton ment keresztűl. Ezen tapasztalatok legdrágábbika az volt, midőn IV. László király félreértésből, vagy miként maga bevallja: a besúgásra hallgatván s táján hadaival a püspökre támadván, az egri völgyet elpusztította és annak lakóit kiforgatta.

piros folt a lábpecsét fényképen

András az utolsó Árpádfia-király alatt udvari méltóságot is viselt, és ből több oklevél úgy piros folt a lábpecsét fényképen őt, mint Fenena királyné kanczellárját. Fejérpataky: A kir.

Milyen betegségre utalnak a vörös foltok?

Wenzel: V. Püspöki tevékenysége mellett számos okirat 84tanúskodik, melyek azonban magától érthetőleg, inkább csak átírt másolataikban maradtak fönn.

piros folt a lábpecsét fényképen

A kassai egyházat a főesperesi joghatóság alól kiveszi Imre püspök iki átiratában bírja Kassa város levéltára. Wenzel V. Bogáthi Istvánnak megengedi, hogy Olmera Alméra nevű falujában kápolnát építhessen.

A leggyakoribb bőrrákos elváltozások - Képgaléria

Márton püspöknek ben kelt transsumptumában őrzi a budai orsz. Maradtak ránk azonban eredeti oklevelei is, és pedig főpapi pecsétének majd csak nyomaival, majd meg annak többé-kevésbbé jelentékeny töredékével. Hatszáz év választ el bennünket ezen levelek írásának korától, ezen messzekorszakból teljesen ép pecsétet még kivánnunk sem lehet, ha tudjuk, hogy püspökünk csupán az annyira törékeny fejér pecsét használatára vala jogosúlt.

Év nélkül Várda mellett kiadott parancsoló levele, melyben egy tolcsvai erőszaktevőt rendel színe elé, — zárlatán monorú pecsétének már csak «nyomait» hordozza magán. A magy.

piros folt a lábpecsét fényképen

Előttem még ismeretlenek. Az egri egyházmegye monografusa talán nagyobb hasznát fogja venni, mint én távolról és látatlanjában hinni tudom. A nemzeti Múzeum levelestára is dicsekszik András püspök oly kiadványával, mely hasonmásra is érdemes, melyben a főpap Csenke-falút a szabolcsi főesperességhez tartozó zalkodi, minden szentekről nevezett egyház plébániai felsősége alá helyezi.

piros folt a lábpecsét fényképen

Ezen okirat immár nem kiadatlan, sőt szerencséjére oly szakférfiú kezén keresztűl látott napvilágot, ki oklevél-közléseiben a hajszálig menő hűségnek híve.

Olvassa el is